Personel Yönetimi

Formu doldurun, size hemen ulaşalım

  Genel bakış

  Personel Yönetimi Nedir ve Personel Yönetimi Süreci Üzerine

  Örgüt yönetimi kapsamına giren diğer işler, örgütleme eylemi sonunda örgütte belirlenen ve bölümlendirilen işleri ya da görevleri üstlenecek işgörenlerin ya da personelin tedariki ve bunların etkili biçimde yönetilmesidir.

  Gerek yönetici ve gerekse yönetilen durumunda olan tüm işgörenlerin (çalışanların) ya da personelin etkili yönetimi, sadece yetenekli işgörenlerin seçimi ve bunların en verimli olabilecekleri işlere yerleştirilmesi yani kısaca işgörenlerin tedariki (sağlanması) kap­samında dar açıdan ele alınmamalıdır. İşgörenlerin etkili yönetimi kap­samına, tedarik işlevi dışında aynı zamanda iş gücü ya insan gücünün planlaması, verimli biçimde çalışmalarını güdülemek için personelin geliştirilmesi ve değerlendirilmesi, etkili ücretlendirme, güvenli ve sağlıklı bir çalışma ortamının oluşturulması ve olumlu çalışma ilişkilerinin (işçi-işveren ilişkilerinin) düzenlenmesi de girer. İşte tedarik işlevini de içine alan tüm bu faaliyetlerin yönetimine, geniş an­lamda bir sistem yaklaşım içinde yorumlandığında, personel yönetimi işlevi demek daha isabetli olacaktır. Kısaca işgörenlerin tedariki işlevinin, değişik aşamalardan oluşan daha geniş kapsamlı personel yönetimi ya da insan kaynakları yönetimi süreci içinde ele alınması daha uygun olacaktır.

  Yukarıdaki açıklamaların ışığında personel yönetimi, “örgütsel amaçlara ulaşmak için insan kaynakları ya da işgörenlerin en verimli yollardan sağlanmasına, bunların etkili biçimde yönlendirilmesi ve kullanılmasına yönelik faaliyetlerin yönetimi” biçiminde tanımlanabilir. Personel yönetiminin nihai amacı, örgütte tüm çalışanların verimini en üst düzeye çıkarmak ve örgütü çalışanlar açısından uyumlu duruma getirmektir.

  Bir işletmedeki her türlü faaliyet ve bu arada yönetimin diğer fonksiyonları başta işgörenlerce ve onların yardımlarıyla yürütüldüğüne göre personelin yönetimi en önemli yönetim ve hatta işletme fonksiyonudur, denilebilir. Personel yönetiminin örgütteki yeri, yöneticilerin personele, işletmelerin sosyal sorumluluğa verdikleri öneme ve örgütün büyüklüğüne göre değişir. Küçük işletmelerde personel işlerinden sorumlu bir yöneticinin istihdam edilmesi gerekli olmadığı gibi, ekonomik de değildir. Orta büyüklükteki işletmelerde personel yönetimi işlevi, diğer alanlardan pek ayrılmaz ve genellikle müdür yardımcısı, muhasebe sorumlusu ya da sekreter gibi yöneticilerin yönetimine bırakılır. Olgunlaşmasını tamamlamış büyük işletmelerde ise, bu işlevin ayrı ya da özel bir personel yönetimi bölümünün uzmanlığı ile yürütülmesi gerekir. Hatta bu tür işletmelerde işgörenlerin yönetimi işlevlerinin sadece personel yönetmi bölümü yöneticilerince yürütülmelerini beklemek yanlış olur. Çünkü personel yönetimi, her türlü işletme fonksiyonunun içine girip, yayılmıştır. Diğer bir deyişle, işletmenin her bölümündeki veya yönetim basa-mağındaki yöneticiler, işleri üstlenen kişilerin etkinliğini sağlamak du­rumunda olduklarına göre, bir personel yöneticisi durumundadırlar. Böylece, personel yönetimi, işletmenin her bölüm ve basamağına yayılma niteliği gösterir. Üretim, pazarlama ve finansman bölümlerinin başları, yönettikleri işgörenlerden en verimli sonucu almayı hedeflediklerine göre, bu yönleri ile bir çeşit personel yöneticisi durumundadırlar.

   

  Personel Yönetim Süreci

  Personel yönetimi, insan kaynakları ya da işgörenlere ilişkin altı temel işlevi yerine getiren, diğer bir deyişle altı aşamalı bir süreçtir. Personel yönetiminin örgütteki yeri, yöneticilerin personele, işletmelerin sosyal sorumluluğa verdikleri öneme ve örgütün büyüklüğüne göre değişir. Bunlar:

  Sorularınız
  ve talepleriniz için
  Bize yazın size biz ulaşalım